Kalem E Haq

 ø ŠøÛjø‰»] ‚ôÏøÊø ² Ÿø oÏF$ûçö Ö»] éô æø †û Ãö Öû^eô Ô ô ^eô à»Úô ç, möæø lôçÆö^_$ Ö^eô †»ËöÓûm$ à»ÛøÊø DNQR V é†ÏfÖ]E ^ãø Öø Ýø^’øËô Þ»] äkZ Âc W...

0 Downloads 14 Views
 ø ŠøÛjø‰»] ‚ôÏøÊø ² Ÿø oÏF$ûçö Ö»] éô æø †û Ãö Öû^eô Ô ô ^eô à»Úô ç, möæø lôçÆö^_$ Ö^eô †»ËöÓûm$ à»ÛøÊø DNQR V é†ÏfÖ]E ^ãø Öø Ýø^’øËô Þ»] äkZ Âc WáyZZ6 vZgzZ ( H]¨®! ¬ª) Hg ïZ»]¨¤äTL L X ó ó7ÒILŽ 1x åZš o¢å* XÐ]¨¤ª]¨®! ¬Ã# Ö ZKZÑ»ƒÅ Y m Z Xì @ ™¿#Å Y m Zx Ó{zÇ7Ð]¨¤¿Ž [Z

oÛÖ^ÃÖ] àÚ¢] é…]•ž á^jŠÒ^µ -ߊn‰æ†µ ^9mJ ;Ö…æ Ü×ŠÚ http://www.muwahideen.tz4.com

[email protected]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

 ²] Ù牅 oF× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö]æ ² ‚ÛvÖ]

•g D™ ãZzÃ<ÑgzZ + Š kZ nÆVÍß{zžì 3g™t x Ð gzZÇt Ð Y fä\¬vZG XìŠ • á g Z»\¬vZX ˆÅwi * §{éZŽ DSTMV á]†Û ٕE ýäü Þøçû Ûø jöÓûiøŸøæø Œô^ß$×Öô äü ß$ßönùô føjöÖø gøjFÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû„ôÖ$] Ñø^ø%nû Úô ² ö ] ‚øìø]ø ƒû]ô æø

s™ÐZì –¼Ž ~ kZž 1gZŒ Û Z ¶ˆÅe Á[ÂÃXÐ VÍßyZ ä \¬vZ Z  gzZL L

óXó * Ö:Ã]! ÅkZgzZxgD™yÒs ™

:c â• Û X BÖÃhŽ •ñZIy²ävZvß{zgzZ ø òô ÖFæ.] gôjFÓôÖû] oÊô Œô^ß$×Öô åö ^ß$n$ eø ^Úø ‚ôÃû eø àûÚô p‚Fãö Ö»]æø lô^ßønùô fø Ö»] àøÚô ^ßøÖûˆø Þû*] «Úø áøçû ÛöjöÓûmø àømû „ô$Ö] á$ ]ô Üöãö ßöÃø ×ûmø Ô DMQU V é†ÏfÖ]E áøçßöÃô ×# Ö] Üöãö ßöÃø ×ûmøæø ² ö ]

ë²ó•D Ö( Ї Ãn¾Ë )•Åwi * äëŽÃVì[email protected]•}g øvߎ —" L L

ä™Òx ÓgzZvZ6 VÁZÎì ó c Š™yÒ™wÅwÅ~[ÂKZ c ( äŒÃ ) VÍß7Zä

ó ó•D™ÒáZz

:ì \¬~g ! yâ • Û DORVØvßÖ]E lçÆö^_$ Ö] ]çfö ßô jøqû]æø ² ø ] ]æ ‚öfö Âû ] áô*] Ÿ÷ç‰ö…$ èõ Ú$ ]. Øùô Òö oûÊô ^ßø%ûÃø eø ‚ûÏøÖøæø ó Xó ”Ð]¨¤gzZz™]Š „ÅvZžÇwÎg~# Ö ZC Ù äë—"gzZ L L

Xì c Šg Z Œ Û n• Û * ÑyZZ6\¬vZgzZ¬zg ï Z»]¨¤6 ( ÷ZzX)VzÈx Óä\¬vZ

?ì H]¨¤

èZg6äY ñZz™ c äYK ]Š „KZ {zgzZ ñY Å]Š „ ZÎÆvZ ÅTX ì q {zC Ù ]¨¤ Xƒ

){zgzZ¸D šs§Å]Š „Å\¬vZY 1zZgzZ Y m ZX •ëÃg Zh úŠ L ÑÆðZ} ]¨¤ ÏÈ Åy Z vßì e • 7]¨¤ {z n kZ¸ ÔŠ } (Ð ƒ  Æ Vß Zz ä™]Š „ÅvZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X ,™

ó Xó ì CB ó ó]¨¤L LñYÅ]Š „ZÎÅ\¬vZÅTq{zC Ù L L:• D â • Û ´ â x â Z D1222V‚nËjŠÛÖ] èm]‚âE

:•D™yÒV-p°Å]¨¤³0Zx âZ

c ÔZ§c ÔƒŠq{zì eì @ Y™izˆÐÏÈ åL7KZ {ÈÐzzÅTì ]¨¤,c •{zC Ù LL

DZ™ê™hgà vZ wÎggzZvZ {zÐ Tì @ ƒ¿{z]¨¤ »x ¸C Ù çOÔ®  ¤Z Z  Zz ~gñZ,Z c Ô Vƒ ºúÆ kZ%Æ ]ùÞZ c Ô Vƒ D™]Š „ÅkZÆhgÃvZc ÔVƒ ó Xó 7®  ¤ZÅvZtžì D7Z~}g ! ÆXVƒD™®  ¤ZÅkZ

D1219:‚nËjŠÛÖ] èm]‚âE

Ð y ZJ Z  X •]¨¤gzZŠqæ{z´ÆvZ :• D â • Û [; ß Z†0·xsÑZ • vZž 6X Yƒ79xsZ »¿ËJ ‰ Ü zkZ ñY H:g ïZJ Z  »yZgzZX ñY H: [ AZ

:ì yâ• Û » \¬ ø ŠøÛû jø‰û] ‚ôÏøÊø ² DNQRVå†ÏfÖ]E oÏF$ûçö Öû] éô æø †û Ãö Ö^eô Ô ô ^eô àûÚô ©möæø lôçû Æö^_$ Ö^eô †û ËöÓûm$ àûÛøÊø X ó ó1x åZ š o¢äkZ c WáyZZ6 vZgzZHg ïZ »]¨¤äT L L

ÆTì @ ƒ y-~ ]gßÅy¨ Z]¨¤žì w ¸»@W:• ë  vZ†0y Ñ

DPUV‚nÛvÖ] ˆmˆÃÖ] †nŠniEX •D ‹ ŸÆ]¬i Úvßk0

?ìŠ Z%HÐg ïZÆ]¨¤

y´Z»]P' ÐqkZC Ù žì È »]¨®! ¬ : •D â • Û [ ;ß Z†0·xsÑZ •

ðÃgzZ c ß|  gŠÔƒy¨ ZÔƒX{zì eÔƒ @ Y 3g {o»nË{z´ÆvZ~}g ! ÆT * ™

t¿Ž ÔVƒ: VY ð¸c \! {zp¤ Z}™]ÐÐ kZ}Š „ZÍÅ„ ZegzZ¬Æq kZgzZƒq ~òúŠ LZ ¿tÂH7¼Ã{)zMcÔgzW c g Z' × Ë1Vƒ @ ™]Š „ÅvZsÜ~žì H

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

D O O KP V Øñ ^ŠÛ Ö]ç ×ñ ^‰ †Ö] è Âç Ûr Ú EXì ;g™g ïZ »]¨¤t„:ì 7yZZ6  vZ»kZì N Ñ

\

gzZ ´g]Ðz #Š6gîàŠÐ kZì p»[AZÐ ]¨¤: • ë  y éC+ 0 yÑ •

òúŠ »[AZÐ ]¨¤¿Ž * ™ »Ã]¨¤kZÐB;ƒ‰ Ü ¤¤ ZgzZ* ™yÒðZ' ÅkZÐy! i DQLNKMLVènߊÖ]……‚Ö]EXì 7C~òúŠkZ {zÂ}™:x »{gÃè1}™

ë! Ã]Š „ÅvZ)žìt È »]¨®! ¬ :• D â • Û [; ß Z†0·xsÑZ • Å#ŠÐ yZ ñY Œ• Û »ÃVß Zz + â Æ kZ ñY Å]ÐÐ kZX ñY c Š hgÐZ ñYŒ

žì p»yZZ6 vZ ( ?ì H]¨¤ž7D CÃVÍßY fÆgzŠ {ŠŽñžì ]! Åk\Z ) ñY

ÅT * ™ÔÅ] ÌyZÐ ŠqkZC Ù * ™m{aÆ kZ x lZ x ÓÅ ]Š „ 'â ŠqÃvZ! Z

X ñYÅ4zŠgzZ›ÐVzÈm{ÆvZXƒCYÅ ZÎÆvZ]Š „

c Šg ZŒ Û s ¸çävZÃá Zzä™nZ²ZÐTì •Z' ZI è {z¸ ñYÅ#ŠgzZ]ÐÐWæ Xì ^Û$ Úô æø ÜûÓößûÚô ]æ. ð5 †ø eö ^$Þ]ô ÜûãôÚô çû ÏøÖô ]çû Öö^Îø ƒû]ô äü Ãø Úø àømû „ô$Ö]æø Üønû âô ]†ø ³eû ]ô oû?³Êô èºßø³Šøuø 麳çø ³‰û]ö Üû³Óö³Öø kû³Þø^³Òø ‚û³Îø ô ^eô ]çßöÚô ç+ iö oj#uø ]‚÷eø ]ø ðö «–øÇûfø Öû]æø éöæø ]‚øÃø Öû] ÜöÓößønû eø æø ^ßøßønû eø ]‚ø³eø æø Üû³Óö³eô ^³Þø†û ³Ëø³Òø O ² ² ô ] áôæû •ö àûÛôÞøæû ‚öfö Ãû iø DPVèßvjÛÛÖ]E

åü ‚øuûæø

?•g ZÜ ëž ¹Ð x ¸KZ ä VrZZ  ~ V¹‚ÆyZgzZ •Z' Z:%+4n }g vL L

}g vgzZ }g ø • D™g ïZ ( » ¿kZ) }g vëXƒ D™]Š „{z´ÆvZ ?ÅXgzZÐ X ó óƒ Wá: yZZ6vZq Z?J Z  nÆå_ƒC Ù ª]ÐgzZ #ŠyxgŠ

DMRMKMLVènߊÖ] ……‚Ö]E

KZ {zgzZÔƒ CY Å]Š „{z´ÆvZ ,¿{zC Ù L L :• D â • Û [;ß Z†0·xsÑZ • i *" Ð ®  ¤Z ÅwÎgÆ kZgzZvZ c ÔÆ 0Z§ÔƒÆ 0Šq{zì eÔƒ èZg6]Š „kZ DNRQV‚m†ËÖ] ÄÚ^rÖ]Eó ì ó @ ƒ]¨¤ƒ ó Æ0®  ¤ZZ  ZzÔ

%MçaMz{Š™çaÆ M yZ1•gÑ"Â]¨¤ :•õ0 {ŠgzWæE

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X 7+Z u

XƒqŸg6 ÷kZ {zgzZñYÅ]Š „ÅT¿(Z v

XƒCƒÌ:]Š „ÅkZp¤ ZƒêŠ]úŠ Åä™]Š „KZÃVÍß¿Ž w

Xƒ@ ™òúŠ »+ Y(D¿Ž x

X}™êsÜÆ<ÑðƒÅwi * ÅvZ¿Ž y X •ZgŠ&Æ}Èq Z~« £Æ\¬vZ

{k {zgzZ[tÂ}™~igzs ÜÅx ©ZÆkZ1ŒhÄ®  ¤Z Å\¬vZ {Èž :ìtzgŠ ª X ǃg Ç

uÑtXÑ ä™ÏÈÅgzZ Ëc ñY0gUŠp Âc ™ƒsÅÐ~gZŠÎâ• Û ÅvZ{zž :ìtzgŠ u Z zŠ Xì¬z

ñY V6¥%kZ¿ŽX ñ`¬CZŠp6t‘ÅkZgzZ}™]zŒ ÐvZ {zž :ìtzgŠ ZŠ

ì yâ • Û »\¬vZXƒ:” »]¨¤{zJ Z  Yƒ7ðñJ ‰ Ü zkZ¿ðÃgzZXì ]¨¤{z : ø ŠøÛjø‰»] ‚ôÏøÊø ² DNQR V é†ÏfÖ]E ^ãø Öø Ýø^’øËô Þ»] Ÿø oÏF$ûçö Ö»] éô æø †û Ãö Öû^eô Ô ô ^eô à»Úô ç, möæø lôçÆö^_$ Ö^eô †»ËöÓûm$ à»ÛøÊø

ó ó7ÑZzUILŽ 1x åZg –o¢(ZäkZ ñWá yZZ6 vZgzZ}™g ï Z»]¨¤ðÃŽ :L L

Xì @ šs§Å]Š „ÅvZ)ŽXì ]¨¤Z( Ѓ  yDRLVànŠmFE àºn»fôÚ% æ' ‚öÂø ÜûÓöÖø äö $Þ]ô àø_6 nû Ž$ Ö]]æ ‚öfö Ãû iø Ÿ$ áû]ø Ýø•ø ! o»ßeôø ^mø ÜûÓönû Öø]ô ‚ûãø Âû ]ø ÜûÖø]ø

óì ó ÔŠ î Zg vÂ{zó* ™: ]Š „Åy-ž å17ÇÐ?ä~H xó Š WŠ ÑzZ} Z L L

Xì ]Š „Åy-®  ¤ZÅy -ž Zƒx¥ÌtÐe WkZ »yQì CYÅ]Š „ÅXXZÎÆvZgzZ}™g ZŒ Û Z » ó ó ²] Ÿ$]ô äø ÖF]ô ŸøL L¿Ž :c â• Û ä vZwÎg XìáZjÆvZnç»wŠÆkZgzZŠ ƒx Zw6 Vâ ›ypzw â »k QX}™g ïZ

DSO”VMt á^ÛmŸ] h^jÒ Ü׊ÚE

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ðg ZŒÅVâ ›É $ Ë ƒ 7pôgzZx ZwyYz w â Ð h | 7ÝÐ y! i sÜž ! • â• Û g¨ Xì CYÅ]Š „{z´ÆvZÅXñYc Š™g ïZ»VzŠqyZZ  σx Zw‰ Ü zkZw â zyY

:c â• Û ävZwÎg²X D™7h Š F ÅyQvßÒZì „gƒ]Š „ÅXX™hgÃvZ ` W1

X z™g ï Z»yQì CYÅ]Š „ÅXX

2Z ¸ñƒ ñ¯Æ Vâ ¨ Z6Vâ ¨ ZɃ:È0 »<  z [ÂaÆ ŸŽ y ZxݪgzZ' Y {z

Xì ]¨¤G{z}™Ç*

:c â• Û ä\¬vZ~}g ! Æy Zx,Z ø òô ÖFæ^öÊø ² áøæ†ö Êô ^ÓøÖ] Üöâö Ô ö ] Ùøˆø Þ]ø ^Ûøeô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚø æø

DPP V é‚ñ^ÛÖ]EX ó ó•• Û »„vß,ZÂ}™:ê._Æx ©Z ñƒG wi * ÆvZŽgzZ L L

ä™ (Z ƒ ;g ^ »vZ)¼ gzZ »vZ + Š¼ Z  L L:• D â • Û Š 0Z x â Z xsÑZ •

D 469 K28 pæ^jËÖ] ÅçÛrÚEó óñYƒ: Ç* +Š »vZsÜžJ Z  ìZ  Zz* ™w yB‚ÆVß Zz

DYá ~ VpZ°Å]¨¤Ÿ LZŽ ì Å ÔÅyZZÆ VÍßyZ ä \¬vZ6x £}uzŠ

:• û ×ô fû Îø àûÚô ÙøˆôÞû]ö ^Úø æø Ô ø nû Öø]ô ÙøˆôÞ]ö ^³Ûø³eô ]ç³ßö³Úø ! Üû³ãö $Þ]ø áøç³Ûö³Âö ˆû ³mø àø³mû „ô³$Ö] o³Öø]ô †ø ³iø Üû³Öø]ø áû]ø áøæ‚ömû†ômö Ô ð^ŠßÖ]E ] ‚÷nÃô eø Ÿ÷¡ø•ø Üûãö ×$ –ôm% áû]ø àö_6 nû Ž$ Ö] ‚ömû †ômö æø ä´eô ]æ†ö ËöÓûmø áû]ø ]æ?†ö Úô ]ö ‚ûÎøæø lôçÆö^_$ Ö] oÖø]ô ]ç?ÛöÒø^vøjøm$ DRL V

6k Qì Zƒ wi * ¬ Ð \ WgzZ6\ W¼ Žž• D™t ÂòúŠŽ ¬Š 7ÃVÍßyQ ä ?H L L

¬Ð kZÃyZèÑqN Z™ê™ Yá k0 Æ]¨¤( )lCZ)ž•t T e1•n gyZZ óì ó LeÜZ e~„ZeÅgzŠÃyZy -gzZì Š c Š¬»ä™

Èâ ‡Ž •x © {zŠ Z%Ð ]¨¤6gî ôÜVŒ : • ˜ ~‚Åe WkZ ~ŠzŠñdÑZ1Z

.» dZg ZMZÆvZ:Žì ª Z°x  {zgzZX •D™ê ._Æyâ ‡}uzŠ ËZÎÆÞZ

wÅ]¨¤ª Z°Žžì s ™Ç! ~ pkZ e Wt Z®Xƒ }â •~y WÃvZ[ Â:gzZƒ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

»yZZ6[ Åk QgzZvZgzZ ì °oÆ yZZ * Y äZ™ê »]5ç LZ k0 Æ k Qƒ B g

gzZyZZ6 vZÐz¥ÅyWŒ Û X } Š™g ïZÐ ä™tª Z°^ Yê Z°+Z òŠ Wžì£»òi Ñ Xì ( ¬É )koÐDÐWÆVâzŠ]¨¤gzZvZgzZ•xzFzxi ÑVâzŠ¬Ð]¨¤ DORSV”V ᕆÏÖ] Ün`ËiE

{zì eÔ•ñƒ ñ¯ÆVâ ¨ ZŽ •D™Ç* 6x ZúÆoÃ2Z¸yQyZxŽ •â • Û g¨\ W

Ð ]¨¤¿ŽgzZX • 4Zîƒ  {zóZƒ c ¯ »¿q Z Ë c óyâ ‡{Š™k0 » ÔZ c Ôƒ Y ѯg â tž c Š Pà ãZZòúŠÆVß Zz½62Z ¸y Zä\¬vZ™Èû áøçÛö³Âöˆ³møü Xì Le* Zz™ê

6<Ñ ã• WgzZvZž M ƒ 7¦~ wŠÆ }È q Z yZZgzZ ¿i§t p• ‘  g ZŠ yZZ

{ZeÃy Z äy-X ,™ qŽgÐ ]¨¤aÆpÆA çLZgzZ ,™ÌòúŠ »p gyZZ xi Ñ6›C Ù ™â• Û ó Xó ì Š c Š¬»ä™¬ÐkZÃyQ²L Lû ä´eô ]æ†öËöÓûmø áûø] ]æ?†ö³Úôö] ‚û³Îø üXì c Š™

c wæU Ôe ¾ÅVzg ZŠuÆVX~ VÂŒŠì e ]¨¤tX }™#ŠÐ ]¨¤{zž c Š™

Ž Vƒ —Z° {z c • D™ê ._Æ ` Zzgz Ìg ñO Å<  z [ ÂŽ Vƒ ~ ]gßŧ` 

™ƒŠ Zi WÐ<  z[ Â._ÆM Wñƒ ñ¯ÆÔZ—Z°tX •ŠŽñ„~´ ˜òsZ

Xì YƒH¬gzZ™| ( ÐkZXì CZz™æWgŠ¿4Š' i ` ¯gzZ:76 X•C™ê~VÍß :ì Hy ´Z~yWŒ Û ä\¬vZ ø òô ÖFæ^öÊø ² áçÏö‰ô^ËøÖ] Üöâö óóóóáøçÛö Öô^¿# Ö] Üöâö óóóó áøæ†ö Êô ^ÓøÖ] Üöâö Ô ö ] Ùøˆø Þ]ø «Ûø eô ÜÓövûmø ÜûÖø àûÚø æø DPS(PP Vé‚ñ^ÛÖ]Eø

ó ó•ÉÃ{z‰‰‰‰‰‰•Ýª{z‰‰‰‰‰•• Û » „z}™:ê._Æx ©Z ñƒG wi * ÆvZŽgzZ L L

WkZÐ k„0vZ†X • • e Û »6 vßtÔ 7¦  Ù ! Vƒ: • C Û » {zgzZ¾ • Û »ÃVÍß,ZvZ {Š™wi * ÆvZžì C™ª ÑŠ6] ! kZ {zì ðWe ZzgŽ Ð {)z  kƒ ¤~‚Å`™

DànÞ]çÏÖ] ÜnÓvi äÖ^‰…EXì • Û »ÑZzä™êÐqgzZË{z´Æx ©Z

ä™ê ._Æ2Z ¸~ÆÂHOÃyZgzZ H:g ±Z »ÝÆVß Zz ¶Š: > 2i ä /ôZ  PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X Vƒ_7Ý{zì eÔ•• Û » GÐzgÅe W{gÃèÌáZz

wÎggzZ \¬vZ ¿Ž :L L:• D â • Û ~ KÆ e WkZ [; ß Z†0·xsÑZ • Å]÷ZpKZ c ì @ Z™êÐ(gzZË{z´Æ<  z[Â{zžì @ ™ b§kZ¿#Å vZ

yZZ„ H{z{ ZpˆÆkZX ²g @ ZÐyŠ¤  ÃÏgÅxsZgzZyZZ näkZc Í Âì \~Š

* ™g ïZ »]¨¤Lž L ìt |Xì c ŠgZ Œ Û N ÑÃVÍß,Z ä\¬vZèYÔì g»"}™òúŠ »

X ó óYB7uñ{zǃ:Á¥t~¿ËJ Z  Xì Ág Z( Ѓ  »© Âó ó

D1223V‚nËjŠÛÖ] èm]‚â E

43X e ムx¥Ãƒ Ð y! i n Æ yZZž õJ/G  ]! t: • D â • Û Š 0Z x â Z xsÑZ • gzZ®  ¤Z¿»wŠgzZì •Æ& ¤ÅwŠg Z Œ Û ZXì 7°» & ¤6 gîàŠ sÜÔì xi Ñg Z Œ ÛZ

\ M ÌŽgzZì * ™& ¤Å<Ñðƒ ðÑÅ vZwÎggzZs§Å vZwÎgì ƒ q

¬X * ™]Š „ÅkZgzZs Z‹Z »]Z f ÅkZ :ì p»g Z Œ Û ZÆvZž b§T 'â ÃyZ•ØŠ¬ä

zzÅnZ²ZgzZg ïZ c ÐzzÅ°c ƒ;g P{zì e 'â:Ã  vZwÎgÆkZgzZvZì È »

Û »{zƒ:® •  ¤Zzƒ qs§Å vZwÎgÆkZgzZvZgzZ & ¤~wŠÆTXì ¬tԃРD638- 639-K 7 pæ^jËÖ] ÅçÛrÚE

X óì ó

ݬx Ó~^Å ãZxÅ2Z¸ñƒñ¯Æk Q6y¨ ZÆy¨ ZÔ]¨¤Z( Ѓ  »gzŠÆ`W

øZuzvZÔ Û{ b§TèYXì c Š ¬» 䙬ÃVzÈ ðñLZ ä \¬vZÐ Tì Zƒ c Y6

Å (¬)%ZÆkQgzZì „zsÜÌ(]Zf àZzä™gH2Z¸gzZ ¶Š¬)%Wb§ÏZì q ÑÑ XìZ  Zz®  ¤Z

:ì y.f Èâ • Û »\¬vZ û †ôŽûmö Ÿø DNRVÌ`ÓÖ]é…ç‰E ]‚÷uø]ø ?ä´ÛôÓûuö oûÊô Õ ó Xó @ ™7q ÑÃË~¬LZ \¬vZ L L

4]I ©E 3G Š G Åx©ZÆnÌË~¬ÆvZ¿ÌðÞìtÈ»e  M kZLL:•Dâ • Û  ö )´ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

c Š™ävZêŽÔ¬ÌŽžì @ ƒ" U Ðe  MX}™t»„vZsÜgzZsܬÔ}™: lö M

G wi * gzZ ñ¯ÆkZìêªÐƒ  ~VhÆvZXì * ™tÆ^z5Ë%ÐZì

äkZŽ •2Z¸ã-ÝZgŠŽ Ô•D™q nZÅ2Z¸ñƒñ¯ÆV⨠Zvߎ 2Z¸ñƒ Û »µz—šáZzä™~gZˆ@ • ÅyZ•³#Æ<ÑÅvZuZut•ñZ´=gfÆ•LZ

á^³nfÖ] ð]ç³³•]EX •xzø6  gîåÐgâÆÞZkzvßtXì à á]ùz]gwÅyZävZÔ• D83-82K4V”

:ì \¬~g ! Š• á gZ DQPV Í]†ÂŸ]E†ö Úû Ÿø û]æø Ðö×ûíøÖû] äö Öø Ÿø]ø

óì ó »Ï Q̬( ƒ  Z®)gzZì ÅÏZt‘ƒ  !ƒgg ZŠ¸ L L DPL V ̉çmE äô ×# Öô Ÿ$]ô ÜöÓûvöÖ] áô]ô óì ó h»vZsÜ( * `)yâ ‡z¬L L :c â• Û Š• á g Z ä \ W

D •¨]• oe]E ÜöÓvöÖ] äô nÖ]ôæø ÜöÓvöÖ] çø âö ² ø ] á$ ]ô

ó Xó ì »ÏZÌêgzZì ¬»\¬vZ L L

]¨¤ÉX ƒ :  » ]YgŠ ~— sÜ ¢ ™ » Tì 7]Š „rðÃ]zŒz #Š Ð ]¨¤

gzZ :  » ]•Ôz » y ZZ g Ö Z » ]g ›z •Ð ÔŠ kZ ì ÔŠ Z(Ð ƒ  » +Š ÆvZ

Xì u~Š ã » Y m Z

\¬vZ {zžì Yƒå~]gßÏZsÜyZZ»òŠ W L L:ž•D â • Û i ! 0m +Z† •

»kZ {Zp~A çC Ù ÆÏ0  igzZXƒèZg6ŸÆ\¬vZ~A çC Ù } ( LgX ñÑyZZ6 qŽgs§Å ( yâ ‡)<ÑÅ\¬vZsÜnÆŸÐ ó z' Wz] ³c Ðw âc ƒÐyYm

:ìt?Š ÅkZÐy WŒ Û gzZX ǃ~g ù»vZ)7»vZ{z:gzX}™ ~# Ö ZC Ù äë—"gzZ L L løçÆö^_$ Ö] ]çfö ßô jøqû]æø ² ø ] ]æ ‚öfö Âû ] áô]* Ÿç÷ ‰ö…$ èõ Ú$ ]. Øùô Òö oûÊô ^³ßø³%ûÃø ³eø ‚û³Ïø³Öøæø PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DORVØvßÖ]E ó Xó ”Ð ]¨¤gzZz™]Š „ÅvZžÇwÎg

»]âlLZÐkzÅkZgzZ ( }Š™ntçLaª)}Š q®  ¤ZçLat ‚Æ\¬z îNE !4vZ¿Ž ))<Ñ)gzZ ñq®  ¤ZçLat ‚ÆvZ)¿ŽgzZXìgZ¦ ]Š „»\¬vZ {zÂñZ™ê pFæ^jÊæ lŸ^ϳÚEXÅg (Z ÏÈz®  ¤ZÅyZgzZÅ]Š „ÅVGäkZÂñZ™êÐ( yâ ‡ÆvZ

DMLU VävË‘ ‡^e àe] în•

4›Å -I 4 G ) E 7# Ö Ó._ÆkZ™™à ©zHÃ<ÑÅvZ äT:• ë  èG Z Ô¬Z· •

4E &Åxs Z2Z¸z ]c GE 4hE (Z • ¬ZñÆgzŠ {ŠŽñgzZÆ{Š c iï Ã}uzŠžƒ ‚ g {ot c ð` ÃVÍßgzZ•D ¯2Z ¸xs Zs ÜŽ •ï• á Ìvß{z~yZì `g{ÐxsZ+Šì • Û »¿

<Ñtžì {o»yZž•D ¯2Z ¸n kZŠp™hgÃ<Ñvßt • D™N @ Å¿6yZ

i§q Z {zžìt]¡ã¨ Zž•ìgÈ6 Šã kZët•VziñnÆ]ÑqgzZÆ{Š c iÐ

c M èc ÚÃ~á Zz¬ c ƒ @MÃ4Ðá Zz¬ ÐZ {z Z  ì @ CZ A i§ ZuzŠ™hg

D61K1 ” ànÛ%Ö] ÅçÛrÛÖ]EXƒ DQLVé‚ñ^ÛÖ]E áøçßöÎô çm% ÝõçÏøÖôù ^Û÷Óuö ² ô ] àøÚô àöŠøuû]ø àûÚø æø áøçÇöfû mø èô n$ ×ô âô ^røÖ] ÜøÓûvöÊø]ø

vߎgzZ?•qéZpÆŸgzZ¬Æª ˜tQ H Â( • DhñìÐ yâ‡ÆvZt ¤ Z) L L

ó ó! !Xì yÃÑZzä™ê4Ð\¬vZq Š 4 ÆyZ•n g¢

, ZÆkZŽì ;g™# Ö èÅVÍßyZ \¬vZ :•D â • Û ~‚Åe WkZ M0Zƒq

ÅVÍß™hgÃx ©Z, Z Ô• áZz1 zgÐÑÆnC Ù Xìí »nC Ù ~X•ìg hgÃx ©Z

Æb§ÏZvßÆqY§zŠ b§T•D Ys§Å]q ˜Z•‚ŠpgzZY Zg M ÅyZÔ]÷Zp

gzZ¸Dƒ ñƒ ñ¯ ÐY Zg MgzZ]÷ZpKZ äVrZŽ¸D™Ç* Ã]â ©ZÁ{ ZegzZ: hY y{5 ä X¸ n Ð y{5 ä {• á Š ! LZ ä VrZŽ ¸ D™~g @ @ ] â©ZgzZŸÆb§T

Š·Ô< e Ø ZèZäy{5 ä Žì x * »2Z ¸·ùkZ Éc X åHäzÉc nÆV-g @ @ ä fp â Ð< Ø èËŽ¸Ìx ©Z,Zй~kZX åHA %™áÐX {)z xsZgzZ+  Z¾Ô

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

{zgzZ ð0 g ZŒ Û q nZ. Þ ‡~ˆ[ Ât X¸ F 6h $ ZßÅkZgzZ]÷ZpÅy{5 ä ¡{z¸ 7 (Z Ìä TTÐ ~ yZX¸ n gxlÌ6]â ©ZÆvZ wÎgÆkZgzZvZÃ[ÂkZ GGÅ Z  ì ÿ5© Z Z : s§Åx ©ZÆvZ wÎgÆkZgzZvZÆ™/žJ  Zz Ôì • Û » {zì H àô³³³e] †³³³³nŠË³³³³iEX ó } ó ™: ._Æ<  Å vZwÎggzZ[ÂÅvZêZ( N g »nC Ù gzZñ M

DSSNV †n%Ò

G ©EÅ § b§ÅV-g @ @ yZL L:• D â • Û ñƒ D™{û6w¸kZÆM0Z  ö Zæq •

Æ] 5穬gzZ ~g Z] ¯Ôà â LZgzZ•D CZ2Z¸ÆVzm ôZŽ • vß{z F ÌÐ yZÉ $

gxl6]â ©ZÆ vZ wÎgÆkZgzZvZÃ2Z ¸~ môZyZgzZ• D™._ÆyZŸ n

s§Å¬ÆvZgzZ•g Z Œ Û' 6lzg kZ {z J Z  •• Û »gzZ D  %Ƶz—Ë%vß,ZX • wqZ~C Ù ªÆxsZ {zgzZǃ7{Z ÃðÃÐkZ7ZÔBÄg: VY̼x * CZ {zD™7qŽg

D838V‚nrÛÖ] xjÊEó ó{)z{/zegzZ { izgÔi ú‰•gZƒ  ƃ  {zÔB™¿•eæÐ~

~ ä¯Æyâ ‡ò Z ¸ÑZÎgzZ ãZ-Š óÙçóÏ( {zž• uæÌáZz ¶Š ht ÃÔZ b§ÏZ

kZÝZgŠáZz¶Šg ZŒ Û xi Ñ®  ¤ZÅkZXì C¯y ⇎ e ÒZ ÅyZX 7È0 Æ<  z[Â

]Š „ÅvZ) »6yâ ‡ÆvZ)gzZì ]Š „ÅvZ »6yâ ‡ÆvZèY• D™]Š „Å Xì

vZ wÎg c ÃvZäTžì q ) Z »Y f6] ! kZ : •ë  tƒZg0t GZ_öx

™ÌgZ Œ Û Z »<ÑÅvZ {zp¤ Z ǃ HOÃÑ Ëc c Š™ŠgìËÐ~+Š {Š™wi * ÆvZ c ~Š à ÇÃ

D226K4†fÖ]‚f àeŸ ‚n`ÛjÖ]EXì • Û »{zÌQƒ;g

7tŠ Z%ÐkZ1ì c Šg ZŒ Û• Û »ÃáZz ¶Šg ZŒ Û w 'Ãx ZwgzZx ZwÃw'ä Š0ZxsÑZ •

w'Ãx Zwc x ZwÃw '6 gîi{Š c iÐ ã! iÉ Çƒ¬ÌA  ÂH (Z Ìn¤ Z}™ ã! ix »tžì Å t ·Ñ! {z c Šg ZŒ Û w 'Ãx Zw( n) ä T :• D â • Û ~ w ðÒh.Zxg ¬Zž 6ì ¬h ” bŠg ZŒ Û

gZ Œ Û w'Ãx ZwË?êŠg ZŒ Û VYx ZwÃw' c w 'Ãx ZwÆkZ:gz 7„yZZ6 y MŒ Û »kZì • Û» PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

¿ kZ Âì ]! +Z¤ Z c Š 7g ZŒ Û x Zwä vZ Ãq kZžì & t  c ¿(Zž Zƒt È» ¶Š

{o»] ! kZ {z¤ ZgzZìg ïZØ{ »<Ñ ÂtZ®Ì6 ·ª  ‚ggzZì ³* yZZ6  1g » š

áZz¬ Âì &w 'Ãx ZwkZ {zŠŽ z! n Z1~Šg Z Œ Û x ZwävZ wÎgzvZqtžì ‚ g Â

ZwvZÐ ä™x ZwÃ{Š™w 'c w'Ã{Š™x ZwÅvZžì @ ƒ wì » ¿ kZ c X ǃ• Û »h ”ÌÐ

KZ c Âì @ ™¿(Z ÌQì & ¤ ƒ ZX 7* TÃ[g ä ¿ kZQÂì wìt ¤ ZX Ç}Š 7

ÆVÍß, Zì ãZz6 gîå¬ eZÂì (Z¤ Z6¯Å]ÐÐx © Z¦Ñc ì ;g™q nZÅ]÷Zp D499 Ùç׊ÛÖ] Ý…^’Ö]E X •g Ü b ÑŠ ã MŒ Û 6¬

{zÂì @ ™gŠ ™ê6 Šã ÅDx°pìgZgŠ Áq¤ Z L L:•D â • Û Š0Zx â ZxsÑZ •

ZgzZXì 5{zÌÂì @ ¤ ™ês ÜÆh{”x¥kZpì •ZzÐ<Ñ{z¤ ZgzZì 5 óXó ì •{Š c iЃ  »3{zÂì êŠêw°zDš

Æ<ÑžƒŠ NZt » ¿Tž7— ðÃ~ kZ:• D â • Û Š 0Zx â ZxsÑZ •

™? Ø Ð<Ñ~] 5çÆVÍß¿ðä Z Z®Xì • Û »{z7Z  Zz~zcÅkZgzZê._ ž7— ðÃÌ~kZXì • Û »Ì{z Âì &y â‡: ÑŠ ¬{z&ì êŠê ._Æyâ ‡,Z

Æ+Š k QgzZì @ ƒŠŽñ~ +Š Ës »Zz w°t LXì »ê: ²˜ÀIz < Ø èC Ù Æ]ZŠ ¬KZy›áZz ä™[^ Z s§Åxs Zžì @ ƒ Ì(Z LgzZ• ïŠ ¬»Ï Q' »Z

ñZ%Zž b§kZÔ • ï Š™ (z „ (z™NŠ ÃVhÆŠ Z] Zz! WLZ ª• D™ê ._ tÔVƒ:eÐ yZvßž @ ce * ™ê „™Ägwì»]! Æx Zúžì @ _ ƒŠ NZx ¬»ž

7ê ._Æ <  z [Âp• D™s§ÅxsZ [ ^ Z CZ vßÐ ¹X ì ¬u ZuÌ <Ñžì @ ƒx¥b§hZ7ZÔ•Ù ŠÃlÌ ¦ÅŠ Z] RzY ! WLZ c VÍ߉ Ü zÆêÉ D™

vß, ZÔ • f ™^ YaLZÃês Ü'  Æ <Ñ{z ÌQpì Z  Zz * ™ê ._Æ DpFæ^jËÖ] ÅçÛrÚEó Xó •• Û »Ì

G k à  iz c MÔZ »y›q à Z~ # Ö ÓÅ]¨¤ž• s ï]! t Ð  Š- î0~¢v߉ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

yâ ‡gzZ Ë™ƒ { Zz6"Ð <ÑóÁqŽž7öRÅs %ZÆ nË Â~ ] ! kZX ì ^ Y

y›ÌŠ ZÐ ÌŠ Zq Zg ïZ »yâ ‡ñƒ ñ¯ Æ kZgzZ ì ]¨¤ {z}™gH ãZxÅg2Šz # Z *™q (Z~}g ! Æ Š- •*™èE LE Z H Âìt w q|Z  Xì yZZ¹ÑÌaÆ

ì CŠ c iz ÕôÜ Ât!vZ f ç?VƒôZz q Z~ f ÎÆ x Âzg2Š C¨¤ {zž ǃ ^ Y ÌOΠƬÆvZgzZá Zz ä™g ï Z™| (Ð ƒ  Æ ]¨¤Ð wÅÑ GVƒ ̼ ]¬X

C¨¤ Å ` WŽ n Æ VÍß yQ Z®X¸ á Zz ä™ì‡Ãyâ ‡Æ kZgzZg ZŠÎ â• Û {Š c iÐ ƒ  •DQ D™Vc g ZŠ'ÕÅ2Z ¸zg2Š ñƒ ñ¯Æ yZgzZ• sz^~ ~™e ÅV áÓ X 7ŠŽñöRðæ  Ù ~®Æ Ñ {h C ¦  X •D™tÃg (ZzSqÅe ' ÒZgzZ

:¸ët6^aÅê eÃVÍß~÷Zñzk  g »KZ Â{z DRSV ̉çmE äô ×# Öô Ÿ$]ô ÜöÓûvöÖû] áô]ô ó Xó ì aÆvZsÜh»Sq L L

ÆVñ òZgÆV ¨¤yS gzZ VzúŠ ðZ} ÆV¨¤Æ‰ Ü z VŠ 0  iÅ Ym Zx Ó b§ÏS

à  .ñä \¬vZž 6 ,g ¦ ~ ä™Ç* Ãx ÂÆvZóyâ ‡ÆvZgzZ äVQi ZzWs Ü

c â• Û ñƒ¬s§Åyú• Û ø Öø Øûâø ØûÎö æø oÇF›ø äü ³$þÞ]ô áøçÂø †û Êô oÖF]ô gûâø ƒû]ô DMTIMSV l^‡^ßÖ]E oÒ# ˆø iø áû]ø o?ÖF]ô Ô

X ?ìg »6 ä™g (ZÏ À 0 ÂHž¼ÐkZgzZì Š ƒ¿u{zƒ Yk0 Æyú• Û LL

å @ Zg4Š' iÃVÍß6x  C¨¤LZgzZ ( å Š 0]¨¤ {z ª) å @ ZzgzZ H„gÃ\WLZ {z

6VÍßx  »vZÆ™ »Ãx  C¨¤ÆkZgzZ c Zz™gzZ Hg ïZ » äƒ[gÆ kZ ä .ñpX -! :XE »vZq ZÆ™ »ÃVñÂC¨¤gzZ ,™¬Ð]¨¤žì ;g ÷EzÑ»  Y m Zå ¸X HÇ* ,™Ç* 6 VzÈÆk Qx Âzyâ ‡

Æ]â ©ZÆ<ÑÃyZMÆÔZ~ žx  ~g/òZg~ ´ ˜òsZŠ .x * Æ` W1

ž ¶Å: Ìä ]¨¤‰yú• Û Â]g •gzZ q ø +ZX ì @ ƒg (Z »Ÿz c6f Îx° c fÎ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ð y• WX Vz™: c Vz™Ç* 6Vâ ¨ ZÃkSž @ ™c6kZ ÌÆ™tÐ s§ÅvZÃ<Ñ Zƒ‰ Ü zk Q„4ZŠ~xsZÉ Xì @ YHntçLat ‚ÆkZÉ @ YH7gàÃ<Ñ{”wi * ÀN Åg (ZÆ nC Ù Æ ] ‡‘x ÓÉŸg 0 t ‚Æ ê 7C Ù ÆvZ wÎg ÔgzZvZ Z  ì @ Y X ñY~Š™Ô+F ãZz Üûâô †ôÚû ]ø àûÚô éö†ø nø íôÖ»] Üûãö Öø áøçÓö³m$ áû]ø ]†÷ ³Úû ]ø äü ³³Öö绳‰ö…ø æø ² ö ] o³–ø³Îø ]ƒø]ô èõ ßø³Úô ©³Úö Ÿæø $ àõ³Úô ©³Ûö³Öô áø^³Òø ^³Úø æø

DORVh]ˆuŸ]E

ÆyQQ ,Š â • Û ê »]! Ë vZ wÎg »k QgzZvZž7„ ëÑÆ]gúc Š%ðñË L L

ó Xó ñY{g ¹! öRÅg (ZËa

Ãyâ ‡ÌËc Ô c Š hg * Z™ŸLZÐ<ÑÅvZ ÌäT :•D â • Û x Z ³vZ† • ¿{zÂc Š™' Z' Ôc Š 5Ã2Z ¸ñƒ ñ¯ÆV⨠ZB‚Æ<ÑÅvZ c ~h Š ßF 6 <ÑÅvZ

™ƒ• Û » {zž 1`3 Zgt n LZgzZ c Šg @ ZÐ Œ LZtî»+Š äkZ Š ƒ `g {Ð xsZ {] ZŠ ( 611m Ý]ˆÂ ²]‚f înŽ×Ö ØnrÖ] ð^ße oÊ ^â†$œæ å‚nÏÃÖ])X ñYƒ`g {Ð xsZ

E X •Dƒ2~竱ŠN Z• Û ZÆng eÐáZjÆx ¦Ñ)q Zžì ~gz¢* Yƒx¥t

X {)zÔZWZg Z‰XÇgg (Z »ä¯c ñ¯yâ ‡¦Ñ)Ž Ô{z u X {)zQÔf @‰Ô}™êÐyâ ‡¦Ñ)Ž Ô{z v

X {)z` ¯Ô:7‰Ô}™Ç* gz)  Ãy ⇦Ñ)Ž {z w

XƒèZg6wdZÆk Q c ÔñZ™êЪ Z°¦Ñ)Ž {z x X •]¨¤„x lZzŠ «

X •CW~}%iÆV- g éE C+NFgzZV¹‚Æ]¨¤x lZzŠ ~uzŠ²

@ Yƒ n• Û 6›C Ù ƒg¼»w dZt¬Ð XyZx,Zžìt x¯žÜ :• D â • Û v0Z

Ü ¤Ž ÇA [Z NÐZ σ] ¸z‰ ‰ Ü ¤~Tƒ Z9JZc äS~g ZŠ)f KZ~}g ! kZžì 43X eÐZƒ: ‰ q) Z6kZá™]óÐ o,Zž õJ/G Ü ¤ÅTgzZ ÇA { k ÐZ u™: ŠŽz! Æ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

D123/13!p…^fÖ] xjÊEXì

6] ! kZ ä vZ wÎgÐ ë L L :• ë ì ~z%Ð # Ö ¬Z 0 {Š „~ ®

ñY ~Š ßF ÃË6ëÔac ƒ ÙpgÇi ‚ c Vƒ]ÑqJì eÐ,™®  ¤ZÐ[ëž à ³ (ZÐ yZžÆ]gßkZ ñZÎB: :Zz] Zg (ZÐ# Ö ÓIZëgzZ ÌQ ( N YG xzøë )

ó Xó ƒŠŽñ?Š ôÜ~+ŠÆvZ6䃬ÆTñYƒŠiu¬ãZz

( Xì He Zzg•Æ]* ZÄz[Z1ZZÃkZÌä{)z•£Z{z´Æ›~g g)

Ð VÇYZ V ×Z'ÅTì H q) Z6®  ¤Z ÅyZx,Z ä Y •:• ë  w8Z 0Z

4n kZÐ]zŒ s ÜÆkZ®  ¤Z ÅkZì q) Z Ì6䙊 ˜™ïB‚ÆkZVƒ {Š c i

kZyZx{z%Z•] c ZzgvŠ ÜkZgzZg u{gÃèt?Š ÅkZ ÇÏyp »VÍß~]zŒžì

7^ Y®  ¤Z éZ Â,™¬ ôܪƒ:µðÃ~ 䃬ÆX,™x »t¬,ZŽ •IÐ 4X3 e* D8/13” p…^fÖ] xjÊEX õJ/G ™Š ˜s ÜÆkZƒ]gŠz‰ Ü ¤Éì

{z¤ ðÃZ  ì H t · Z 6]! kZ ä Y fÆ Vâ ›:• D â • Û Š 0Z xsÑZ • N Yƒ¿„  ŠÐ 5ZŠ Z Å]‚ZzgzZV- g ZŠ)f à ZE M- FZágzZ ~C Ù ªÆxsZ( »Vâ Zx )

( 540/28Xpæ^jËÖ] ÅçÛrÚ)Xì @  YƒZ  Zz* ™w yÐyZ

ë•DYá k0 Æx©ZC¨¤ŸLZŽ~}g! ÆVÍßyZ: • D â • Û ã »Øx â Z

wÎg·ävZ¬» qnZÅT<Ñ{z•” Æ<ÑmZgzZvZvßtž7µz—ðÃ~kZ• Š ˜s ÜÆy Z•” ÆVkÑ ã• Mx ÓJ [ Z³ÐxŠ M vßtÉ Xìc Š ã! iÅ vZ

pÆ]5çb! LZgzZB™: ¢6yZgzZ,™: wJx © ZÆxsZtžJ Z  ìŠ ƒxi Ñ X •_Ct~X,Š: hgÃgñZC¨¤ã-x Óy ZgzZ,™: ._Æ{0<Ñ

( 34m: Øq ^ÃÖ] ð]æ‚Ö])

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

 ¤ZÅ]¨¤áZz¶Š ¯• ® Û»

sz {Š™Ç* Æ Vzg ZŠugzZ x ©ž ( ì Ìt Ð ~ ®  ¤Z Å]¨¤) ì w ¸» ݬÜçq Z

_Z÷Ê%]gúbŠgZ Œ Û^ YÃ[ ZÑÔ* iԊΞ 6•2Z¸xsZs ÜŽ ñY Å®  ¤Z Å2Z ¸ 6ñY c Š™x ZwÃw' c ñY c Šg ZŒ Û^ Y SN »yZ „,z^o ‘»Š%]gúÔ bŠz~z)~

ƒCW~p~x ©ZÆvZÐy ZžN YKx » ðÃgzZ‰kZ c ñY c ŠgZ Œ Û qNà ` ZzŠi ZŠ®ž

•2Z¸ã-|gŠŽ N YK Ç* 2Z ¸ñƒ ñ¯ÆVâ ¨ Z~á$ Æ x ©ZÆvZ c Xì • Û »uæ{zÂŒ4ÐZc ZƒèZg6kZ c ÅkZñÅVÍß,ZäT

?•yÃ( ¶‚Æ]¨¤)]¨®ZY 1zZ

C¨¤ J Z  Ã]¨¤èY X ì H™f Ì» ó ó]¨®Z Y 1zZ L L7„ ]¨¤ sÜä ˆ yWŒ Û G &×gzZHƒ ÑLZ {z„:X Y7„0„g {zñY H: ^ Ç* yâ ‡ CZ6 VÍß%ÆV ðG34G Ã6£

» 2Z ¸Æ ]¨¤~ oŽ Š Z• Û Zá Zz ä™x »~ yZ 2F gzZ}g ZŠ Z x Ó{zçOX ì Y™

Æ( Y N¥gzZg ÇŠæB ó ‚Æ]¨¤) ]¨®ZY 1zZƒ  ÔVƒg ZŠ)fÆDÆkZgzZVƒ D™f Î

Å]¨¤vߎgzZX {)zY ¯zÆVpZ°gzZÔtdÔ×cÔi»gÔ:7Ô` ¯‰X •DW~}%-

Æ ]¨¤) ó ó]¨®ZŠ „L L {z Vƒ : {Š â W 6ä™ ¬ Ð kZ cVƒ èZg 6®  ¤Z ]¨®ZŠ „gzZ ]¨®Z Y 1zZÔ]¨¤ž J Z  Yƒ 7Ø{a ÆvZ +Š•(~g éE C+NF&}È X ñY c Š™: y´Z »#ŠgzZ¬s ™s ™ÐVÐ

:ì \¬~g ! Š• á gZ áøæ‚öfö Ãû iø ^Û$ Úô æø ÜûÓößûÚô ]æ. ð5 †ø eö ^$Þ]ô ÜãôÚô çû ÏøÖô ]çÖö^Îø ƒû]ô äü Ãø Úø àømû „ô$Ö]æø Üønû âô ]†ø e]ô?±»Êô èºßøŠøuø éºçø ‰û]ö ÜûÓöÖø kûÞø^³Òø ‚û³Îø åü ‚øuûæø ² ô ^eô ]çßöÚô ç+ iö oj#uø ] ‚÷eø ]ø ðö «–øÇûfø Öû]æø éöæø ]‚øÃø Ö] ÜöÓößøneø æø ^ßøßønû eø ]‚øeø æø ÜûÓöeô ^Þø†ËøÒø ² ô ] áôæ•ö àûÚô DP V èßvjÛÛÖ]E

gzZÐ?ëž c ŠÈÐx ¸KZäVrZZ  ì:%+4~V¹‚ÆkZgzZ•Z' ZaÆVÍß?LL

}gvgzZ}gøgzZ H¬Ð ?ä ëÔ •gZÜ ¬ƒ ”7 ™hgÃvZ ?ÃXÐ VzŠqyZ}gv PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

óXó ƒ Wá:yZZ6 vZq Z?žJ Z Š 7 ÛgzZˆƒ]zZ°aÆåyxgŠ 3.6XÅ]¨¤ ^zzgzZ ñY Å• Ñ~ Ìg ‹Y Å]! NZ ±žì Ìt ]gßq Z Åe ×É ðZ ðE

yZMÉg2Š &M W »o™ƒ { Zz6" gzZ i *" Ð ]! kZ‰‰‰‰‰‰‰N Y ñZß egzZ N YáZ e þL8ÆvZ ~ˆ Ÿg 0 y»g Zt gzZ óì @ ™ «] Zg (Z ðZ} H HÆ ~i ‚yâ ‡: ZŠ Zi WÃÔZ !XÐBZ e:ž Z e b§¾¾~Sq .6tX Åë! Ð} hð+ Y Å=ªÂävZì ]! ~(¹ ÂðZ ð3E ~]gßÅ[ NZÆ]¨¤ :ì ð‹ÏzÅ3ÐzzÅy~gzZƒ q DMMOV•çâE…ö ^ß$Ö] ÜöÓöŠ$ ÛøjøÊø ]çÛö×ø¾ø àøm „ôÖ$] oÖø]ô ]çßöÒø†û iø Ÿøæø

ó Xó Ïa Wv W( Å c izŠ )»Â7ó* ƒ: bâ s§ÅyZ•Ý ªvߎgzZ L L

ŸøE: • D â• Û k„0ZL L:k ÍÌ‚Å ƒ q kZÐ [ ;ß Z†0·xsÑZ •

ƒ ÎgzZ›ÐyZâ â: ]! ÅyZ ?žìŠ Z%•D â• Û )MXÅg: Ìy ~ìŠ Z%Ð D]çßöÒø†û ³iø ~gNyçx â ZX ñY c Š, Î{ÇðÃÃ` ÃóÉà Ë}z ó ÎgñZ ( ÆVâ›) 7Z: ÔÅg:

Åe WkZ Ì{z}Š Zñ½»7Z c }Š lZF ¯c ñ¯ ] ZzŠaÆÕÆ V>ªŽ L LX • Dâ • Û ó Xó ì @ W~Ïz

:ì  ~tŠ • á gZ

DÜÒ^u Õ…‚jŠÚE DDØqæ ˆÂ äe… g–Æ] ‚ÏÊ ‚n‰ ÐÊ^ßÛ×Ö Øq†Ö] Ù^Î ]ƒ]EE

ìoLž L ì ~z%Ð {h ' [» ó óHnZg * Äg LZä kZ ¹¦Ã¬oä ¿ËZ  LL

X 1™nZg * Äg LZä?Âì r  ™Zg v{z¤ ZèY¼: ÌJ r ™

DMMUIMMTV ‚nuçjÖ] èÂçÛrÚE

ŽèY * ™¬Ð ]¨¤ b§Tì n• Û b§ÏZ * ™#ŠgzZ¬Ð ]¨®ZŠ „gzZ ]¨®Z Y 1zZ

ŬР]¨¤žce ¢ yYt …X ì ÔŠ »„  zŠÆ kZgzZvZ {zóì „  zŠ » ÔŠÆvZ EšEE N$ gzZÐ k Q ñƒ n g]zZ°z ú Ð k QX ñY3gŠ NZ » äƒë! Æ]¨¤žìt ]gß PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

VâzŠ ¿gzZ w¸y´Z » #ŠgzZ]P' Ð ƒ  yZgzZX ñY;g {eÐ Vzg »zcgzZV¹‚Æk Q

X ñY HB‚Æ

L Lä Tžì .ßt ÃWæÐ ¹ ~gzŠ {ŠŽñ :• ë Ý°Z†0ƒZ† •

gD » .ß kZ îJ08E %~gzŠ {ŠŽñǃg Ñ~ `g Zp{z c ŠÈ• Û »ÃáZzì óv ó Z wÎg·vZ ÑZ[ZÑ èÑqX •”ì Yg {ÃuñkZ Ug ¯vßt ÂXì êŠg Z Œ Û• Û »ÃË6¿t¬© ÂIZ ðÃZ  X•

._ÆVç»ÆkZƒ} Yp»kZŽXì YXÐ[ÿkZsÜ* ™ZŠ ZÐy! iÃ&Š Þ ™¿ {Z Ãg Z Œ Û Z »ßkZ A  ƒ @ ™: q ÑÃËB‚ÆkZƒ @ ™nÆ! ZvZ éG 5S{Å{]Š „ƒ @

* ™—~¬Æ• Û»

DNROKMNVènߊÖ]……‚Ö]EXì êŠ

[Z Ñ L Ž L ž• , Z¼X • 9ZÅ+D  %~Š Z D  g Z :• D â • Û [; ß Z†0· •

ÐZ ä ўРwìkZ å 1™g Z Œ Û Z »]tÅ[Z˜¯„B‚1¸ì‡6 ]Š ÞÅ óv ó Z ÑZ ¶~Š „ZÍäVM¸ •Š™7{ ZÍL Ñä[ Z˜¯žakZXì 1™q Ñ~]tKZ

ÆkZ ¶Å & ¤Å¯ä VÍßÐ ¹ akZ( ì 1™q Ñ~ ]tÐZ ä Ñž )

{z H—~ äƒ D  %Æy Zä T¸ DÑ{zp¤ Z¸ ‰ƒ D  %vß{zžì q )Z »Y fÌŠŽz! DMMTKTV ènߊÖ]……‚Ö]EXì • Û» EG WæäT:•D â • Û ì Hg Ñ~xsZ úL ¢Zâä[;ß Z†0·ÐZìXë Z „¹t

Š·‰Vz• Û »-Z¤ Z—t ì • Û » {z ÂŒ9Ã< Ø èÆy Z c H—~¬ÆkZ c Œ7• Û »Ã

¬ »D  %Tì ,¼~kZì ]! V˜Å• J Û »D  %gzZì ¬ÌÂñY H~¬Æòg »z ~¬Æ kZì • Û »t Â}™ ûWW úŠ »]t c ƒ êŠ V1Çà vZ wÎg c ÃvZ {z }ƒC Ù ªz ãZz

t6 kZ Â{)zi úug @ }ì °%Z~xgzZì ~Š ¿ZXŽ {´Æ© ÂgzZì ¬Ì* ™—

Xt Z®ì 7• Û » i úug @ žì w ¸ »  w• á x â ZÐ ~ xa kZ @ W7tŠ ™ {°‡

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

@ ƒ7tŠ ™( ì ¬Ì* ™—~¬ÆD  %ª) {°‡t6y Z¸$w• á x â ZgzZì ~Š ¿Z

Ðä™] P` +Zë² Ç} 7bŠg Z Œ Û• Û »ÃxÐ ¹Q Â,Š™V ð6yZÃ}°‡kZë¤ Z Âì ðƒ7ì‡uq Š 4 ÆkZž &7• Û »ÃD  %akZ¿ðä Z b§ÏZ•_â {CÅvZ X @ W7~ŠiÅ} :}g øt1ì6ttžakZÐ}7• Û »ÃkZ

\

s§Å Wæ :• D â • Û  y éC+ 0 yÑ0 •Z'  Z •ƒZ†0vZ† • kZ ]! t( ñY¹:• Û »7Za kZ ) • n™7Ãuvßtžì HÑZz ä™ q ÊgzZ ~g ZŠ

ì qµ Zq Z 'uH7t• Û ~îugzZKuäkZžakZì ?Š ÅdÑÅ¿

DPOOKMLVènߊÖ]……‚Ö]EXƒe:™ÐZŽì Cƒì‡uÌ6  kZLì ]! {e)ugzZ

$1Z • 4ŒE ¿{z Œ7• Û »Ã~g »zŠ· äTžì q )Z6]! kZ »Vâ ›: • ë  èEG yZdÑÅyZ1••Zz* Ð ]! kZvßÒZžì ¢…p¤ Z H—~¬ÆyZ c Xì • Û»

{z • D™—~¬ÆyZ c B7• Û »Ã~g»zŠ· {z¤ Zƒ: c ƒD7Z $ Ë 07g±aÆ DRUKMNVènߊÖ]……‚Ö]EX •• Û»

6 Vâ›ÃyZ äVMÌÃyZgzZ B7• Û »Ã# Ö ÓÅF vߎž Š HwZÎÐƒZ† • {zÉ &7(Z¿u Z zŠžZ  ì &^ YÃ䙊 ˜™ïB‚ÆyZgzZ~Š ßF Ã4zŠ ÅyZH™

V2! Žì êŠgZŒ Û^ Y¼ „zaÆyZì &©! ÃVßZz䙊æ ÅyZáZzäšÃyZgzZ# Ö Ó

Æ V2! y›gzZÆ yZ* Y7Ã¬Æ # Ö ÓkZ ä Tc Š [ZŽ ä  •ce * ƒB‚Æ tž 3g{oÌtäkZB‚B‚ÆkZ¤ ZgzZŒ7„p» óv ó ZÑZ[ZÑLLäkZÂH7t• Û yxgŠ

X•D  %ãZzáZz䙊æÅnËÅyZáZzä™™6 Vâ›7Zìy›# Ö Ó DPNUKMLVènߊÖ]……‚Ö]E

ì AzZ¸• Û »xsZ ( ~g ZÜ) ]Y Z'  z¬Ð ]¨¤1Xì n• Û ¿#Ð VÃæ~<ÑòsZ ”ÅòsZq ’èYXƒ 4zŠB‚ÆVzg »zcgzZV¹‚n Q c ]¨¤ÅuñËž Y7ƒtX

LZžì n• Û » hIZ Z®ì ÑZz äƒ d kžc~ ë! z hI ZX ì k  * ¦ * ƒÐ ]¨¤ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~ ^Å+D  %ÔŠ,™Ô# Ö /ZzŠæÐvZs ÜÆ+Š y = ŠgzZ Vƒ:ÐVzg Ï

[Zì 3g™ ©Ð¿ zDÊpä VM• ]4+Š ÑgzZ ~g »Š· 61 ÅyZgzZì t ‚

X ÏóaxŠ}g vŠ lŠpÏ0  ið( s§Å]ñÔâ ZŽ ÔœÔǸy ›žì iZ¸ÐVâ ›

/ // /// ìiZÐÎY f

ÆgzŠ {ŠŽñvߎXì iZÐäá Zzä™{ZegzZ•î×Æ]¨¤Ž Xì iZÐÎY fyZ

XX ì iZÐ y Z • ìg™«™Å V¨¤ vߎ Xì iZÐ yZ • ìg™ q Ê » V¨¤ ìg™Ýq[ Œ Û »yZŽX •ìg0s ¸z"Ðzz Å4Zîy ZŽ Xì —~ VßŠÆ VÍß

qŽgs§ÅkZÔzg eÐvZžXì iZÐ yZì ˆf]ùÅXX •ìg™æ• á pÅy ZŽ • X ?Ѓg DÎ’ÅêJ “  ƒ YWs§Å+Š ƒ W^ßs§Å©Âz™

 ¤6ÏZXì 1 CZÃÏ0 ®  i ~z*Š sÜ™>Ã]y Wä ?H ?Ѓg ÈB‚Æ +Š J “ 

ÇÐ?ävZ!ß Zzä™iB‚Æë! Ãh!ß Zzäš s§Å ~zg ¼z „ZegzZÎY f?ƒ`™ Xžì 1 Üûâô …ôçû ãö ¾ö ðø •…ø æø åö æ„öfø ßøÊø äü ÞøçÛöjöÓûiø Ÿøæø Œô^ß$׳Öô äü ³ß$³ßö³nùô fø jöÖø gø³jFÓô³Öû] ]ç³iöæû ]ö àø³mû „ô³$Ö] Ñø^³%ønû Úô ² ö ] „ø³ìø]ø ƒû]ô æø D187Vá]†Û ٕE áøæû †ö jøŽûmø ^Úø ‹øòûfôÊø ½ ¡÷nû ×ô Îø ^ß÷Ûø$ø ä´eô ]æû †ø jø•û]æø

ÐZ Ðz™y Ò t ‚Æ VÍßÐZ ?žì ˆ ~Š [  Π1ÇÐ VÍß yZ ävZ Z  LL

Žì q ~'¹ž à á 7 ~á$ Æ kZgzZ c Š Nú"ÐZ ä VrZ17Ѓ Ö ó Xó ~h y  äVrZ

XìŠ • á g Z(~uzŠ

ø òô Ö5 æ]ö gôjFÓôÖû] oÊô Œô^ß$×Öô äö ß#nù eø ^Úø ‚ôÃû ³eø àûÚô p‚Fãö Öû]æø kôßFnùô fø Öû] àøÚô ^ßøÖûˆø Þû]ø «Úø áøçû Ûö jöÓûmø àømû„ô³$Ö] á$ ]ô Üöãö ßöÃø ×ûmø Ô PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

D 159Vå†ÏfÖ]E á ø çßöÃô ×# Ö] Üöãö ßöÃø ×ûmø æø ² ö ]

yÒ{zaÆVÍßä ëžÆkZˆì Åwi * [email protected] bÑŠ ãZz ä ëŽ •D Ö vߎ L L e ó Xó ì ÒÅVß Zzä™ÒgzZÒÅvZ6 VÍßy Z~[ ¸•Š™

Xì yâ • Û (gzZq Z ø òô Ö5 æû ]ö ¡÷nû ×ô Îø ^ß÷Ûø $ø ä´eô áøæû †ö jøŽûmø æø gôjFÓôÖû] àøÚô ö²] Ùøˆø Þû]ø ^Úø? áøçû ÛöjöÓûmø àø³mû„ô³Ö$] á$ ]ô ÜûãôÞôçû _öeö oûÊô áøçû ×öÒö^ûmø ^Úø Ô Üºnû Öô]ø hº]„øÂø Üûãö Öøæø Üûãônû Òùô ˆø mö Ÿøæø èô Ûø nFÏô Öû] Ýøçû mø ² ö ] Üöãö Ûö ×ôù Óømö Ÿøæø …ø ^ß$Ö] Ÿ$]ô

~ ù LZ vßt • f  7 Á6kZgzZì Hwi * ~ [Â6yZ ä ëŽ • D Ö vߎ L L

u* ŠgŠ n Æ yZ Ç}™u 0 7Z: Ç}™]! : Ð yZ~ # Ö ªvZ • ìg½v WsÜ D174Vå†ÏfÖ]Eó Xó ì [Z±

7Z =ÂÅäCZÕZ' ZIn g 7®  , Z Åä™] ! hgzZ • ‰ xÐ h{ Zg vߎ

X ,™Ñï:ÐìÂw ¸ë! Ái ZÁ Âì 7

h{ZgÃVÍßyZ ä Tìi§gzZ3 Zg »7+ZÉ 7ÅtžakZ ,Š:B‚ »V¨¤

t ‚Æ VÍßN CZÕZ' ZIžce 7Z • T e * W6{ Zg Å hvßt ¤ ZÔì c Š™{ ZeÐ X ÏñYƒ×~y éŒG3kIÅZY 1zZgzZvZY 1zZd kX , ™y ´Z» ~g ZÜÐV¨¤,™yÒ©Â

{e ÂÐ ë! Ái Z Á Ân g 7®  , Z Å ¶ŠB‚ » hvßt ¤ Z ÏñYƒ yT Åë! zh

,g eÐvZ {zžì iZ ~g ø Ð Y hÆ] )• M ™[AZ ÂÐ ¿z w¸ë! X• M ƒ

tÐVÍß:ì „ZezY æ~(¹tžakZ,™: izu‡+Š6 x ZúÆ™p°Å4Zî Xì ycgzZ^ÑtžakZ•y˜Æ]5çÆVâ ›4Zîtž}

c Š UÐ " æ… Â}: (Zë¤ Z• ët Âz™ H# Ö '! +Zž•ëÐ Y hyZëZ 

?z™# Ö {ZeÃ# Ö Zz™y Ò hQ Âì ] ! +Z¤ ZÐ Bá( ~g ø vß ~Š Yz ÉÃgzZ ÇñY

t ‚ÆyZz™ ãZz ÌZ Å]¨®! ¬z™yÒ © Â9Z® ǃ bŠ [ ZŽ™ƒ Z9t ‚ÆvZ ä

Y f}g vgzZ ~g vÅgŠ c X z™{Ç W7ZÐ ÌZ Å]Š Þƒ C¤ÅŠ ˜7Zz™yÒ•Z' ZI PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÆV7ŠÆ+ŠXì ]gz¢h ”ÅkZÃ# Ö Z ` Wžz™ J 7 !i * ]¦Xì c Š™{ZeäÙñ{Å G 4&×Æ]¨¤X z™ ¬Š$ X Ïã1 b§kZ7Z ÇñW×ÃyZÐä™ ¬Š$ aÆV ðG3G  n ñâ • Û «=ÂÅä™x ¬~VÍßÐZgzZ䙿6kZK ó ÃØ{© Â…vZžì ¬ŠÐvZ ( }W )

yÎ 0 ùz6 ðe®gz› http://www.muwahideen.tz4.com [email protected]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com